Bij Sovicos zijn de technische zaken onderverdeeld in een technische commissie voor senioren (TC) en een commissie voor jeugd (JeugdTC). Hieronder is te lezen wat het technisch beleid voor de senioren omvat en wat hiervan het gevolg voor de teamindeling is.

De organisatie van de seniorenteams en de beachgroepen zijn is vanuit de leden en het bestuur belegd bij de technische commissie. Het bestuurslid technische zaken is tijdens de bestuursvergaderingen en de ALV aanwezig om de door de technische commissie gemaakte keuzes toe te lichten.

Het bestuurslid technische zaken is tevens de voorzitter van de technische commissie en zit de vergaderingen van de technische commissie voor.

(Zie https://sovicos.nl/huishoudelijk-reglement-en-statuten/ Artikel 53, 54 en 55)

Elke 2 jaar heeft de technische commissie als taak een nieuw beleidsplan te schrijven en zorgt daarmee dat het beleid relevant blijft in relatie tot de vereniging en tot de uitoefening van de sport in het algemeen.

Met ingang van seizoen 2021-2022 is de vrije inschrijving (4e klasse t/m de 1e klasse) van kracht. De nationale bond (Nevobo) heeft daarmee de promotie voor de 2e, 3e en 4e klasse teams overbodig gemaakt en ook de degradatie voor de teams in de 1e, 2e en 3e is in praktijk niet meer van kracht.

De Nevobo heeft alle aangesloten verenigingen gemachtigd om zolang deze regeling van vrije inschrijving van kracht is de gewenste klasse voor een team aan te vragen.

Gezien dat Sovicos een vereniging is waar de overgrote meerderheid van de competitie spelers in deze “vrije klasse” speelt, heeft dit gevolgen aangaande het beleid en keuzes vanuit de technische commissie voor de competitie spelende teams.

Als technische commissie schrijven wij de teams in op basis van de door de technische commissie gemaakte inschatting omtrent het niveau van de (beoogde) spelers die geacht worden in deze teams te spelen.

Het totaal aantal teams en op welk niveau deze uitkomen wordt in de maand mei door de technische commissie ingeschreven bij de Nevobo.

In de praktijk komen er in de periode tussen mei en de start van het nieuwe seizoen nieuwe aanmeldingen binnen om lid te worden. Dit resulteert in een bepaalde uitdaging dat we als Sovicos een team te veel/weinig aanvragen of met ingang van dit seizoen het “verkeerde” niveau omdat in aug/sept een heel ander niveau aan spelers in een team gaat spelen dan dat bekend was in mei.

Voor uitleg waarom de teamaanvraag in mei nodig is, zie artikel bij Nevobo: https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/competitiedeelname/teamopgave/

TC Beleidsplan – (bijgewerkt t/m 2023)

Algemeen uitgangspunt

Het beleidsplan biedt voor de technische commissie een leidraad voor de invulling en uitvoering van het technisch beleid. In voorkomende gevallen is een nadere afweging noodzakelijk, waarbij zorgvuldig de belangen van de vereniging, alle teams en alle leden zullen worden betrokken waarbij wij de volgende lijn hanteren:

Verenigingsbelang boven Teambelang en Teambelang boven Individueel belang

Verenigingsambities

Iedereen die bij Sovicos wil volleyballen is welkom ongeacht leeftijd, etniciteit, geloof of achtergrond. Sovicos heeft een opbouw van teams die leden zoveel mogelijk op hun eigen passende (en haalbaar) niveau laat trainen en spelen.

 • Qua niveau spelen de hoogste heren- en damesteams op promotieklasse en ten hoogste 3e divisie niveau.
  • Een hoger niveau (zoals 2e divisie) kunnen wij momenteel als vereniging niet faciliteren vanwege de eisen vanuit de bond die hiervoor gelden. (o.a. thuiswedstrijden op zaterdag en benodigde scheidsrechters op niveau vanuit de vereniging)
 • Om de aansluiting tussen de prestatieteams (teams op 1e klasse en hoger) in principe niet meer dan één niveau te laten zijn.
 • Bij de overige teams is het verschil maximaal twee niveaus.
 • Sovicos wil de komende jaren de jeugd-tak verder versterken en hen de kans bieden door te groeien naar de senioren.
 • Stimuleren van behoud op voldoende instroom en op behoud van bestaande leden.
 • Minimaal één damesteam en één herenteam in de 1e klasse hebben spelen. (i.v.m. vrije inschrijving)

Wat doet de TC (voor zaal- en beachvolleybal)

 • Verzorgt de indeling van spelers en samenstelling van teams op basis van niveau.
  • Bij de prestatieteams (teams op 1e klasse en hoger) worden de trainers betrokken om hun wensen rondom de indeling te bespreken.
  • Met de trainers van de prestatieteams wordt meermaals per jaar de voortgang van het team en de ontwikkeling van de spelers geëvalueerd.
  • Aan het eind van het seizoen en tijdens de instuiftrainingen geeft de trainer zijn voorkeuren aan voor het volgende seizoen.
  • Gezien verenigingsbelang voor teambelang gaat, bepaalt de TC in hoeverre de wensen haalbaar zijn en zal uiteindelijk voor alle teams en groepen die actief zijn bij Sovicos de keuze maken aangaande de samenstelling.
 • Het zoeken en aanstellen van de structurele trainers en coaches.
 • Het bewaken van het tc-beleid en gedurende het seizoen monitoren en sturen per team op basis van prestatie en samenstelling.
 • Bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de trainingen.
 • Bepaalt de competitieniveaus waar de verschillende teams in zullen uitkomen (tot maximaal 1e klasse want op een hoger niveau is er een promotie en degradatieregeling).

Volgens welk beleid

 • Verenigingsbelang boven Teambelang en Teambelang boven Individueel belang.
 • Streven naar 12 senioren competitie teams om bestaansrecht als vereniging te houden, met een evenwichtige afstemming van dames- en herenteams.
 • Streven naar brede basis van jeugd om een goede samenstelling op leeftijd en niveau te kunnen maken met als doel om uiteindelijk een instroom op seniorenniveau te krijgen en dus te behouden binnen de vereniging.
 • Teams vanaf 1e klasse en hoger worden gestuurd op prestatie.
 • De prioriteit binnen de technische commissie tijdens het maken van de indeling is top down. (Dit houdt in dat we als technische commissie in de zomer beginnen met de samenstelling van de eerste teams, dan de tweede teams, etc.)
 • De vitaliteit van de vereniging is belangrijk, we richten ons op verjonging.

We doen dit door

 • Het organiseren van twee teamgesprekken per jaar waarbij de timing rond het begin en op driekwart van het seizoen ligt. In het eerste gesprek zullen voornamelijk doelen en de daarbij behorende verplichtingen (zoals tellen, bardiensten en scheidsrechterstaken) worden besproken. Tijdens het tweede gesprek ligt de nadruk meer op evaluatie.
 • Het voeren van twee trainersgesprekken per jaar.
 • Acties te ontplooien en te coördineren om zodoende extra instroom te creëren van nieuwe spelers.
 • Trainingsruimtes te zoeken die ook aantrekkelijk zijn voor jeugd en de aanloop van extra leden.
 • De jeugd de mogelijkheid te bieden mits ze qua niveau daarbij passen om binnen selectieteams mee te trainen.
 • Oudste jeugdleden (laatste jaar) de mogelijkheid te bieden om mee te trainen (en mogelijk spelen) bij seniorenteams.
 • Het bieden van faciliteiten aan trainers om zich te ontwikkelen.
 • In maart een enquête uit te zetten onder de spelende leden.
  • Met deze enquête heeft elk lid de mogelijkheid om op individuele basis feedback over het afgelopen seizoen en de wensen voor het volgende seizoen aan de technische commissie door te geven. Deze wensen worden meegenomen voor het volgende seizoen. De mogelijkheid bestaat dat ze niet kunnen worden gehonoreerd gezien het verenigingsbelang boven het individueel belang of het teambelang staat.
 • In maart een enquête uit te zetten bij de structurele de trainers en coaches.
  • In deze enquête heeft elke trainer/coach de mogelijkheid om op individuele basis feedback over het afgelopen seizoen en de wensen voor het volgende seizoen aan de tc door te geven. De mogelijkheid bestaat dat ze niet kunnen worden gehonoreerd gezien het verenigingsbelang boven het individueel belang of het teambelang staat.
 • Begin mei een voorlopige indeling naar de leden mailen. De indeling wordt gemaakt op basis van niveaus (Hoog, Midden en Laag) en NIET op basis van teams. (zie: Voorbeeld 1)

Wat gebeurt er vanaf het einde van het seizoen?

 • Vanaf medio mei stoppen de zaaltrainingen. Per 1 juni stoppen alle teams van het afgelopen seizoen en zijn er alleen groepen op basis van de niveaus Hoog, Midden en Laag.
 • In augustus zal de technische commissie een voorlopige indeling op basis van trainingsgroepen aan de leden doorgeven
 • De trainingsgroepen zullen vervolgens de opstarttrainingen volgen en op basis van deze opstarttrainingen zal de technische commissie verder aanpassingen maken in de samenstelling van de groepen.
 • In september zal de technische commissie de indeling te presenteren op basis van teams.
  • Deze indeling is niet bindend aangezien de technische commissie tijdens de eerste wedstrijden de teams blijft monitoren en eventuele aanpassingen ten aanzien van de teamindeling zal doorvoeren.

Uitgangspunten hierbij zijn

 • Zolang mogelijk ruimte binnen teams houden bij de uiteindelijke indeling om te voldoen aan het minimale aantal teams en niveau en om voldoende ruimte creëren voor nieuwe aanwas. Daarbij wordt gestreefd naar een voldoende bezetting op een zo vroeg mogelijk moment.
 • Bij conflicten bepaalt de technische commissie of spelers mee kunnen/mogen trainen bij een ander team.
 • Jeugdige senioren krijgen binnen Sovicos de voorkeur en extra aandacht.
 • We bieden nieuwe leden altijd een kans om bij Sovicos te spelen, teams stellen zich hiervoor open.
 • Bij prestatieteams (1e klasse en hoger) hanteren we de volgende lijn: De beste spelers (potentiële groei meenemend) selecteren in samenspraak met de trainers, waarbij prestatie leidraad is en prioriteit krijgt ten opzichte van trainingsarbeid, speelminuten en taken.
  • Bij keuzes tussen spelers binnen hetzelfde niveau (zoals aangegeven in de voorlopige indeling als “hoog”) heeft het ‘twee keer kunnen/willen trainen’ de prioriteit rondom afweging in de selectie die de technische commissie maakt.
 • Voor het hoogste dames- en herenteam wordt er inspanning vanuit de vereniging gepleegd om twee keer per week te trainen, hierbij geldt dan ook dat er van de spelers in deze teams verwacht wordt dat er 2x per week getraind wordt.
 • Op elk niveau minimaal 1 team in te schrijven en/of het verschil in niveau tussen teams niet te groot te laten.

Wat betekent dit en wat zijn de gevolgen

 • Aan het begin van het seizoen werken met een mogelijk krappe indeling, wat betekent dat er van spelers flexibiliteit wordt verwacht.
 • Bij prestatieteams is het sociaal karakter ondergeschikt aan de prestatie.
 • Gedurende het gehele seizoen kan er zich een verschuiving of aanvulling voordoen door aanloop van nieuwe leden.
 • Het maximaal aantal actieve spelende competitieleden bedraagt 12 spelers per team rekening houdend met het niveau van de spelers.

Beachvolleybal

Het uitgangspunt bij beachvolleybal is gelijk aan die van zaalvolleybal: iedereen is welkom en er wordt geprobeerd de trainingsgroepen zo veel mogelijk op niveau in te delen. Momenteel betekent dit dat de spelers enkel op niveau worden ingedeeld en niet op geslacht. Bij voldoende animo zou het ook mogelijk kunnen worden de trainingsgroepen wel in te delen op geslacht. Hiervoor zal wel extra zaalruimte en kader nodig zijn.

Voorbeeld 1 (voorlopige indeling in mei)

Dames Hoog (+indicatie aantal teams)Heren Hoog (+indicatie aantal teams)
Naam1Naam1
Naam2Naam2
….….
Dames Midden (+indicatie aantal teams)Heren Midden (+indicatie aantal teams)
Naam1Naam1
Naam2Naam2
….….
Dames Laag (+indicatie aantal teams)Heren Laag (+indicatie aantal teams)
Naam1Naam1
Naam2Naam2
….….

Jaarkalender technische commissie

JanuariFebruariMaartApril
 TeamgesprekEnquête 
 Trainergesprek  
MeiJuniJuliAugustus
Voorlopige Indeling  Instuif / Selectie
   Trainingsgroepen
SeptemberOktoberNovemberDecember
TeamindelingTeamgesprek  
 Trainersgesprek  

Jeugd-TC

De organisatie van de jeugdteams is vanuit het bestuur belegd bij de JeugdTC. De JeugdTC rapporteert de voortgang aan het bestuurslid Jeugdzaken die tijdens de bestuursvergaderingen aanwezig is om de keuzes door de jeugdTC toe te lichten.