Volleybalvereniging SOVICOS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring wordt omschreven hoe wij zorgvuldig omgaan met deze gegevens, aansluitend bij de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

 • uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • uitdrukkelijk toestemming wordt gevraagd als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • voor personenrecht bestaat op inzage, rectificatie of verwijdering van de ontvangen persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Sovicos verwerkt persoonsgegevens van leden omdat gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens aan ons zijn verstrekt. Persoonsgegevens worden verwerkt voorde volgende doeleinden:

 • registreren als lid van de vereniging;
 • afhandelen van (contributie)betaling(en);
 • toezenden van uitnodigingen voor verenigingsbijenkomsten, nieuwsbrieven en/of mailing;
 • bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • informatie over wijzigingen van onze diensten en producten.

Grondslag voor deze verwerking is de aanmelding als lid van de vereniging Sovicos.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • IBAN-nummer
 • Foto(‘s)

Sovicos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden opgeslagen voor de periode dat men lid van de vereniging is, en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij (mogelijk)gebruik van een derde partij ten behoeve van:

 • ICT-voorzieningen als basis voor de website en de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • de (financiële) administratie;
 • verzorgen van nieuwsbrieven, uitnodigingen e.d.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met partijen (verwerkers) maken wij in de overeenkomst uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij aan ons verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien hier schriftelijk toestemming voor is gegeven.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens van een lid jonger dan 16 jaar hebben verzameld, neem dan contact met ons op via informatie@sovicos.nl.

Beveiliging

Wij nemen passende technisch een organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

 • alle personen die namens Sovicos van persoonsgegevenskennis kunnen nemen, worden gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • op onze ICT-systemen hanteren we een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • indien daar aanleiding toe is worden voor persoonsgegevens pseudoniemen gehanteerd, en wordt voor encryptie gezorgd;
 • van persoonsgegevens worden back-ups gemaakt zodat deze kunnen worden hersteld bij fysieke of technische incidenten;
 • maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd;
 • de leden van bestuur en commissies, en betrokkenen bij de organisatie van afzonderlijke activiteiten, worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Aparte toestemming voor gebruik foto’s en video’s

Naast bovenstaande persoonlijke gegevens vallen ook foto’s en video’s onder de AVG. Om onduidelijkheid hierover te voorkomen is hier aparte toestemming voor nodig. Je kunt er ook voor kiezen geen toestemming te geven. Je kunt later altijd je toestemming (tijdelijk) intrekken. Dit is mogelijk via onderstaande formulieren. Let op: er is een apart formulier voor seniorenleden en jeugdleden en beide formulieren zijn zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Als wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming, of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar informatie@sovicos.nl.Wij wijzen u er ook op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Vragen

Indien u na het doornemen van deze Privacy verklaring, of in algemene zin hierover vragen heeft en/of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via informatie@sovicos.nl.

Contactgegevens

Volleybalvereniging Sovicos
Moerweg 18
2531 BT ‘s-Gravenhage
informatie@sovicos.nl