1. Inleiding

Een manier om de waardering tot uitdrukking te brengen voor leden, die zich op een bijzondere wijze voor Sovicos verdienstelijk hebben gemaakt, is hen te benoemen tot:

 1. Erelid
 2. Erevoorzitter
 3. Lid van verdienste

2. Criteria

Bij de beoordeling van een aanvraag voor benoeming spelen de volgende elementen een rol:

 1. De tijdsduur waarin het lid activiteiten heeft uitgevoerd.
 2. De intensiteit waarmee deze activiteiten zijn uitgevoerd.
 3. Het belang van deze activiteiten voor de vereniging.
 4. De mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens deze activiteiten had.

Daarnaast moet een kandidaat voor benoeming van onbesproken gedrag zijn en mag de vereniging nooit in diskrediet zijn gebracht door de kandidaat.

Een kandidaat geniet binnen de vereniging erkenning van velen bij het leveren van een herkenbare bijdrage.

Als minimale criteria gelden de volgende richtlijnen:

Erelid

 1. De kandidaten dienen langdurig actief te zijn geweest (meer dan 15 jaar) in een bestuurs- of commissiefunctie. De 15 jaren hoeven niet aaneengesloten te zijn.
 2. De inzet die door de kandidaten voor de vereniging is getoond, steekt ver uit boven wat van leden mag worden verwacht.
 3. De kandidaten hebben hun bijdragen belangeloos geleverd.
 4. De kandidaten dienen bij zijn/haar verrichtingen van grote betekenis voor de vereniging te zijn (geweest).

Erevoorzitter

 1. De kandidaten dienen langdurig actief te zijn geweest (meer dan 20 jaar) in een bestuursfunctie. De 20 jaren hoeven niet aaneengesloten te zijn.
 2. De kandidaten dienen ten minste 3 termijnen als voorzitter van de vereniging actief te zijn geweest.
 3. De inzet die door de kandidaten voor de vereniging is getoond, steekt ver uit boven wat van leden mag worden verwacht.
 4. De kandidaten hebben hun bijdragen belangeloos geleverd.
 5. De kandidaten dienen bij zijn/haar verrichtingen van grote betekenis voor de vereniging te zijn (geweest).

Lid van verdienste

 1. De kandidaten hebben zich langdurig (ten minste 10 jaar) op vrijwillige basis buitengewoon verdienstelijk gemaakt binnen de vereniging. De 10 jaren hoeven niet aaneengesloten te zijn.
 2. De kandidaten hebben een voor alle leden herkenbare dienst of project uitgevoerd in het belang van de vereniging, waarbij een buitengewone inspanning werd geleverd.

3. Procedure

De benoemingsprocedure is als volgt:

 1. Een voordracht wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan.
 2. Een voordracht kan ook vanuit het bestuur of één van de commissies komen, maar zittende bestuursleden kunnen niet worden voorgedragen.
 3. Een voordracht bevat een opsomming van relevante activiteiten die zijn voorzien van duidelijke en objectieve argumenten.
 4. Het dagelijks bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de criteria voldoet en gaat na of ook anderszins bezwaren bestaan tegen het voorstel.
 5. Ingeval van instemming wordt de voordracht in de eerstvolgende bestuursvergadering als voorstel ingebracht.
 6. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt het bestuursvoorstel geagendeerd en voorgelegd aan de leden.
 7. Het voorstel wordt aangenomen bij meerderheid van stemmen.
 8. Benoemingen worden opgenomen in de ledenadministratie en vermeld op de website.

Ereleden, Erevoorzitters en Leden van Verdienste worden uitgenodigd voor bijzondere verenigingsactiviteiten.

4. Beëindiging van de benoemingen

De benoemingen kunnen eenzijdig worden beëindigd:

 1. Een Erelid, Erevoorzitter of Lid van verdienste kan zijn benoeming beëindigen door dit schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur en de ledenadministratie.
 2. Bij royement door de vereniging wordt de benoeming automatisch beëindigd.
 3. Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen het voorstel doen tot beëindiging van het Erelidmaatschap, het Erevoorzitterschap of het Lidmaatschap van verdienste. Dit bestuursvoorstel dient op de eerstvolgende algemene vergadering te worden voorgelegd. Het voorstel is aangenomen bij meerderheid van stemmen.

5. Blijk van waardering

Het bestuur kan een blijk van waardering uitreiken aan de leden die volgens de eerder genoemde criteria nog niet voldoen aan de gestelde vereisten.

6. Reglement Benoeming Ereleden, Erevoorzitters en Leden van verdienste

Het reglement is integraal onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van Sovicos.